Kategoriat
Pirkkolan metsä Tiedotteet

Halli Keskuspuistoon neuvotellen ja kestävästi

Saimme 17.6. Ylen Uutisen kautta tietää apulaispormestari Anni Sinnemäen kannan Pirkkolan hallikiistassa. Sinnemäen mukaan Helsinki on valmis neuvottelemaan halliyrittäjän kanssa myös vaihtoehtoisista sijoituspaikoista.

Keskuspuistoryhmä on iloinen asian saamasta käänteestä ja apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen ulostulosta. Apulaiskaupunginjohtaja osoittaa kauaskatseisuutta ja tilannetajua ehdottamalla halliyhtiölle uutta paikkaa Pirkkolan liikuntapuiston alueelta ja kuuntelemalla asukkaiden huolta Keskuspuiston ulkoilumahdollisuuksien huononemisesta.

Keskuspuistoryhmän Pirkkola-aktiivit ovat pahoillaan halliyhtiön puolesta siitä että ryhmän ehdotuksen mukaista vaihtoehtoista paikkaa ei jo vuonna 2018 alettu etsimään. Aikaa ja suunnittelutyötä kului hukkaan.

Hanke on kuitenkin edelleen toteutettavissa kaupungin tarjoamilla neuvotteluilla uudesta sijainnista.

Viime viikolla kymmenen eri alojen asiantuntijaamme esitti monitoimihallin paikkaa koskevan kiistan ratkaisemista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella poikkeamisluvalla. Tämä asiantuntijoiden tarjoama vaihtoehto on ryhmän näkemyksen mukaan ratkaisevassa asemassa neuvotteluiden mahdollistamisessa. Muutos voidaan lain mukaan tehdä nopeasti ja ilman asemakaavan muutosta.

Kuten apulaiskaupunginjohtaja Sanna Vesikansa totesi jo eilen ”Hallin siirtäminen uuteen paikkaan tarkoittaa muutoksia aikatauluihin ja hallin hitaampaa valmistumista, mutta lopputuloksena kaikki voittavat: urheiluseurat ja lähikoulut saavat harjoitteluhallin, jota iso osa kaupunkilaisista ei koe vääränä. Keskuspuiston kapeimman kohdan vanha metsä ja kalliot säästyvät seuraaville sukupolville. Kaupunginkin kannattaa ottaa opikseen monta kohtaa tämän hallin valmistelusta. Vaikka kaikki näyttää menneen muodollisesti oikein, kannattaa vielä hakea lopputulosta, joka ihmisistä myös tuntuu oikealta, ja näistä kipupisteistä ottaa opiksi tulevissa hankkeissa.”

Asiassa tarvitaan ratkaisu, joka turvaa Keskuspuiston luontoarvot ja mahdollistaa hyvän hallihankkeen toteuttamisen.

Ryhmä ei vastusta hallia

Emme vastusta uuden hallin rakentamista, mutta pidämme vääränä sille varattua paikkaa. Keskuspuiston kapeimpaan kohtaan, Pirkkolan metsään, aiotaan rakentaa monitoimihalli ja laaja pysäköintialue. Ne aiotaan rakentaa yli sata vuotta vanhaan metsään komean kallion päälle poikkeusluvilla. Alueella on myös EU-direktiivin suojaamia lajeja. Hupenevaa monimuotoisuuttamme ei tule horjuttaa enää enempää.

Alueen kautta kulkevat niin kävelyn, pyöräilyn, maastopyöräilyn, suunnistuksen kuin hiihtolatujen reitit Keskuspuistossa. Halli kaventaisi metsän leveyden vain noin 200 metriin. Melkein mikä tahansa muu alue Pirkkolan liikuntapuistossa olisi parempi, kuin nyt suunniteltu.

Taustaa:

  • Keskuspuisto on keskeisen tärkeä helsinkiläisten ulkoilun, liikunnan, virkistäytymisen ja terveyden sekä kaupungin viihtyisyyden kannalta. Asukasmäärän kasvaessa tämä merkitys vain korostuu.
  • Keskuspuisto on yksi Helsingin vihersormista ja tärkeä osa kaupungin ekologista verkostoa. Keskuspuistossa on arvokkaita luontokohteita ja luonnonsuojelualueita. Se on tärkeä yhtenäisenä ja laajana kokonaisuutena, jota ei pidä kaventaa eikä pirstoa.
  • Hankealueelta on toukokuussa 2020 löydetty lahopuilta erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen alkeisrihmastovaiheen esiintymiä, useampia vanhaa metsää suosivia kääpälajeja sekä ilmeisen harvinainen kotelosieni. Todennäköisesti tarkemmat selvitykset lisäisivät tietopohjaa hankealueen luontoarvoista.
  • Keskuspuisto täytti sata vuotta vuonna 2014. Keskuspuistoa ovat lukemattomat kansalaiset suojelleet yli 100 vuoden ajan.

keskuspuisto.info
keskuspuistoryhma@gmail.com

Pirkkolan monitoimihallin uhkaama metsäalue
Hallin kaavailtu rakennuspaikka kesäkuussa 2020. Kuva: Sanni Seppo