Kategoriat
Tiedotteet

Mäkelänkadun bulevardikaupunki uhkaa katkaista viheryhteyden Keskuspuistosta Helsinkipuistoon

Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunkoluonnos on ristiriidassa Helsingin viherverkoston ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen tavoitteiden kanssa. Luonnoksessa esitetään laajamittaista rakentamista yleiskaavaan merkityn viheryhteyden päälle.

Tärkeä ekologinen verkosto
Kaavarunkoluonnoksen liitteeksi teetetty metsäluonnon monimuotoisuuden arvio nojaa normaaleista kaavoituksen luontoselvityksistä poiketen lähinnä metsähoidolliseen toimintaan
tarkoitettuun menetelmään. ”Normaaleissa luontoselvityksissä arvokas lajisto saa enemmän painoarvoa”, ”eikä monimuotoisuutta voida säilyttää turvaamalla vain pieniä monimuotoisia alueita erillään”, toteavat selvityksen tekijätkin (liite 7, Metsäalueiden monimuotoisuuden arviointi, s. 52).

Kaavarunkoalueella on tärkeitä luonto- ja virkistysarvoja. Suuri osa sen viheralueista on metsäisiä ja niillä on monia uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä. Rakentamisalueiden alle on
jäämässä metsäkohteita, kääpä- ja orvakkakohteita sekä liito-oravien alueita ja reittejä. Alueella on myös Pirttipolunpuisto, jota on kunnostettu osana Helsingin niittyverkostoa, ja Maunulanpuro, joka on taimenpurona kunnostetun Haaganpuron latva.

Myönteistä on se, että luonnoksessa ei esitetä suunnittelualueen eteläosan viheralueille laajaa rakentamista. Sen sijaan Metsälästä pohjoiseen olevalle alueelle esitetään rakentamista kaupunkiluonnon ekologisten verkostojen kannalta tärkeän, Metsälästä ja Maunulanmetsästä Suursuonpuiston kautta Patolanmetsään ulottuvan viheryhteyden päälle. Tällä alueella viheryhteys ja vihersuoja-alueet kaventuisivat ja osa korvattaisiin kapealla rakennetulla puistolla, johon Suursuolla siirretäisiin Maunulanpuron uoma. (Liite 10, viher- ja virkistyspalveluverkkoselvitys)

Kortteleiden alle jäisi toista kymmentä hehtaaria metsäisiä alueita. Lisäksi rakentamisen alle jäisi osa niittyverkostoa, osa maisemaniityistä ja Suursuon viljelypalstat. Viherkatoilla ja piha-alueiden istutuksilla ei voi korvata niittyverkoston ja viheryhteyden kaventamista.

Virkistysalueiden tarve
Kaavarunkoluonnoksen lähtökohtana on rakentaa 15 000 – 17 000 asukkaan ja noin 7 000 työpaikan alue. Tälle suurelle joukolle olisi kuitenkin entistä vähemmän viher- ja virkistysalueita. Viheralueet
supistuisivat Maunulan ja Tuusulanväylän alueella entistä kapeammiksi, mikä vähentää tutkitusti niiden virkistys- ja terveysvaikutuksia. Samalla viheralueiden kulutus voimistuisi ja niiden merkitys luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa heikkenisi.


Esitämme rakentamisalueiden supistamista.
Näin laajamittaista rakentamista alueelle ei voi pitää yleiskaavan eikä myöskään kaupunginvaltuuston strategiaohjelman mukaisena.

  • Esitämme kaavarunkoluonnoksessa Tuusulanväylän ja Maunulan väliin ehdotetun rakentamisen vähentämistä poistamalla luonnoksesta toinen, läntinen korttelirivi ja kaventamalla eräitä Tuusulanväylän vieressä olevia kortteleita. Lisäksi esitämme poistettavaksi tai supistettavaksi Kustaankartanon ja Tuusulanväylän väliin, arvokkaaseen
    lahopuustoiseen lehtoon esitettyä rakentamista.
  • Jos Maunulanpuroa siirretään, esitämme sen kunnostamista taimenten elinympäristön vaatimukset huomioon ottaen, ja siirron toteuttamista niin, että alapuolisen Haaganpuron taimenkantaa ei vaaranneta.
  • Lisäksi esitämme Pirttipolunpuiston ja Suursuonpuiston luonteen säilyttämistä mahdollisimman avoimina maisemaniittyinä ja niiden monimuotoisuuden parantamiseksi tehtyjen hoitotoimenpiteiden jatko turvataan. Samalla tulee selvittää mahdollisuus säilyttää ainakin osa Suursuon viljelypalstoista.

Keskuspuistoryhmä
puolesta
Maija Hakanen, maija.hakanen@kolumbus.fi
Susanna Pitkänen, susanna.pitkanen@gmail.com