Kategoriat
Pirkkolan metsä Tiedotteet

Ratkaisu: Poikkeamislupa

Asiantuntijoilta ehdotus Pirkkolan hallikiistan ratkaisemiseksi: Uusi paikka maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella poikkeamisluvalla.

Katso myös päivitys 24.6.2020: hallin uusi paikka ei vie valtion tukia yrittäjältä

Kymmenen eri alojen asiantuntijaa esittää Helsingin Keskuspuistoon tulossa olevan Pirkkolan monitoimihallin paikkaa koskevan kiistan ratkaisemista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella poikkeamisluvalla.
Esityksen mukaan halli sijoitettaisiin Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sirenin alun perin suunnittelemaan paikkaan Pirkkolan uimahallin viereen, sen pohjoispuolelle. Muutos voidaan lain mukaan tehdä nopeasti ja ilman asemakaavan muutosta.

– Halliyhtiö välttäisi tällä ratkaisulla mahdollisesti pitkään jatkuvan prosessin eri oikeusasteissa ja voisi edetä nopeasti rakentamisessa. Samalla yhtiö säästäisi kuluja, koska esitetyssä uudessa paikassa ei tarvitse louhia laajaa kalliota. Kiistan sopiminen luontoarvoja, asukkaiden mielipiteitä ja alueen ulkoliikuntaa arvostaen olisi varmaan eduksi myös halliyhtiön maineelle, sanoo Keskuspuistoryhmässä toimiva Susanna Pitkänen.
Uuden ehdotuksen tekijöihin kuuluva professori Olavi Syrjänen on maankäyttö- ja rakennuslain johtavia asiantuntijoita Suomessa.

– Kaupunki voi maankäyttö- ja rakennuslain 171 § ja 174 § nojalla erityisestä syystä osoittaa hallille voimassa olevasta asemakaavasta poikkeavan paikan. Tällaiselle poikkeamispäätökselle laissa määritellyt edellytykset täyttyvät tässä tapauksessa mielestäni hyvin. Ehdotettu uusi paikka sopii erinomaisesti asemakaavan tavoitteisiin, suojelee vanhaa metsää ja säilyttää alueen liikunta- ja ulkoilureitit, sanoo Olavi Syrjänen.
Ehdotuksen tekijöinä on kaavoituksen, rakentamisen, luonnonsuojelun ja liikunnan asiantuntijoita sekä Pirkkolan omakotiyhdistyksen ja Maunula-seuran puheenjohtajat.


Ehdotus Pirkkolan hallikiistan ratkaisemiseksi poikkeamispäätöksellä

Toimitettu kaupungin ja halliyhtiön edustajille 9.6.2020

Arvoisa vastaanottaja,
Helsingin kaupunki on varannut Keskuspuiston kapeimpaan kohtaan, Pirkkolan vanhaan metsään tontin monitoimihallille ja myöntänyt Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle siihen rakennusluvan. Keskuspuiston kaventamista vastustavat asukkaat ovat vedonneet useiden tuhansien allekirjoittajien adressilla hallin sijoittamiseksi toiseen paikkaan Pirkkolan liikuntapuiston alueella. Pro Luonto ry on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen hallin rakentamisesta alueelle, jolla on mm. EU:n direktiivissä suojeltuja lajeja. Yhdistys on esittänyt myös toimenpidekieltoa valituksen käsittelyn ajaksi.

Ehdotamme kiistan ratkaisemista poikkeamispäätöksellä, jolla kaupunki voi erityisestä syystä voimassa olevasta asemakaavasta poiketen maankäyttö- ja rakennuslain 171 § ja 174 §:n mukaan osoittaa hallille toisen paikan edellyttäen, että se ei haittaa voimassa olevan asemakaavan toteuttamista, luonnonsuojelun tavoitteiden toteutumista, rakennetun ympäristön suojelemista eikä aiheuta muita merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

Pirkkolan liikuntapuiston suunnittelukilpailun voittaneessa Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sirenin ehdotuksessa uudelle nyt kysymyksessä olevalle hallille esitettiin varattavaksi paikka uimahallin viereen, sen pohjoispuolelle. Hallin länsipuolelle varatun tontin siirtäminen alkuperäisen suunnitelman mukaiseen paikkaan sopii erinomaisesti asemakaavan tavoitteisiin eikä siihen kohdistu lupavaiheessa esille tulleita luonnonsuojelullisia esteitä. Se toteuttaa luonnonsuojelun tavoitteita paljon länsipuolen tonttia paremmin. Rakennuspaikan siirtäminen säilyttäisi myös tärkeät Keskuspuiston ulkoilureitit nykyisellään. Lisäksi rakentaminen esitettyyn paikkaan tulisi huomattavasti halvemmaksi, koska kyse on tasaisesta kalliopohjaisesta maa-alueesta, jolla ei tarvitse tehdä sellaisia laajoja kallioiden räjäytystöitä kuin länsipuolen tontilla. Etuna olisi myös sijainti nykyisen uimahallin sisäänkäyntiä vastapäätä.

Kyse on kaupungin omistamasta maa-alueesta. Sillä ei ole naapureita, joiden asumiseen tai muihin oloihin hallin paikan siirtyminen vaikuttaisi. Hallin paikan siirtämiseen ei käsityksemme mukaan liity myöskään mitään lain 173 § mainittuja seikkoja, joiden perusteella Ely-keskuksella olisi aihetta antaa kielteinen lausunto poikkeamisesta.

Halliyhtiölle poikkeamispäätös antaisi mahdollisuuden välttää mahdollisesti pitkään kestävä oikeusprosessi, säästää rakentamiskustannuksia ja edetä hankkeessa nopeasti. Pidämme selvänä, että hallin rakentamista Keskuspuiston kapeimpaan kohtaan vastustanut kansalaisliike ja hallinto-oikeuteen valituksen tehnyt yhdistys hyväksyvät uuden paikan eivätkä valita siitä.

Helsingissä 9. kesäkuuta 2020
Jaana Kanninen, toimittaja, tietokirjailija
Erkki Kuoppamäki, arkkitehti SAFA, rakennusneuvos
Osmo Lappo, arkkitehtuurin professori emeritus
Kaj Lyytinen, Pirkkolan Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja
Pentti Murole, DI, professori
Susanna Pitkänen, KM, Keskuspuistoryhmä
Irja (Iira) Riihilahti, liikuntapedagogi
Keijo Savola, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri
Olavi Syrjänen, OTT, professori
Hanna Temmes, Maunula-seuran puheenjohtaja