Kategoriat
Pirkkolan metsä Tiedotteet

Keskuspuistoryhmän lausunto: Pirkkolan monitoimihalli ja sen pysäköintipaikat

Pirkkolan monitoimihallin pysäköintipaikkoja koskevan valtuustoaloitteen yhteydessä on välttämätöntä arvioida myös monitoimihallin paikkaa. Hallin koko ja sijainti vaikuttavat ratkaisevalla tavalla pysäköintipaikkojen tarpeisiin, esittää Keskuspuistoryhmä kaupunkiympäristölautakunnalle. Se vastustaa hallin ja sen pysäköintipaikkojen rakentamista Pirkkolan vanhaan metsään ja Keskuspuiston jo ennestään kapeaan osaan.

Kaupunginvaltuutettu Jussi Chydenius on tehnyt aloitteen monitoimihallin pysäköintipaikkojen määrän ja sijainnin muuttamisen selvittämisestä. Kaupunkiympäristölautakunta antaa aloitteeseen lausuntonsa. Aloitteeseen vastaa sen jälkeen kaupunginhallitus.

Keskuspuistoryhmä esittää hallille uutta paikkaa esimerkiksi Pirkkolantien pysäköintialueen ja Plotin maauimalan/jäähallien väliseen rinteeseen. Toisena vaihtoehtona on monitoimihallin sijoittamista jommallekummalle Pirkkolan liikuntapuiston isoista pysäköintialueista siten, että hallin alle sijoitetaan pysäköintipaikkoja.

Keskuspuistoryhmän esitys kaupunkiympäristölautakunnalle

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Monitoimihallin ja sen pysäköintialueen rakentaminen Pirkkolan metsään on hanke, joka olisi alun perin pitänyt käsitellä kaupunkiympäristölautakunnassa. Nyt kun asia tulee lautakuntaan pysäköintipaikkoja koskevaan aloitteeseen pyydetyn lausunnon kautta, on mielestämme välttämätöntä arvioida asiaa muutenkin kuin pysäköinnin osalta. Hallin koko ja sijainti vaikuttavat ratkaisevalla tavalla pysäköintipaikkojen tarpeisiin.

Monitoimihallin rakentaminen Pirkkolan metsään perustuu poikkeamispäätökseen, jolla asemakaavassa uimahallin viereen merkitty yksikerroksinen rakennus muutettiin suureksi 2,5-kerroksen monitoimihalliksi. Päätöksessä edellytettiin lisäksi 130 henkilöautopaikan ja 4 linja-autopaikan rakentamista, josta suurin osa metsään uuden hallin pohjoispuolelle.

Keskuspuistoryhmä esitti jo keväällä 2018 – hyvissä ajoin ennen rakennusluvan myöntämistä 12.4.2019 ja muita päätöksiä – useita vaihtoehtoja hallin sijoittamiseksi Pirkkolan liikuntapuiston alueella muualle kuin nyt kyseessä olevaan yli 100-vuotiaaseen metsään ja Keskuspuiston ennestäänkin kapeaan osaan, johon ei jäisi edes suositusten mukaista viherkäytävän vähimmäisleveyttä. Alueelta on sen jälkeen saatu uutta tietoa luontokartoituksilla, joissa on löytynyt erityistä suojelua vaativia lajeja.

Halli voidaan sijoittaa esimerkiksi Pirkkolantien pysäköintialueen ja Plotin maauimalan/jäähallien väliseen rinteeseen. Rinteen korkeuseron ansiosta halliyhtiö voisi rakentaa siinä samankokoisen maa-alan puitteisiin enemmän tiloja varsinaisen hallikerroksen alle. Tarvittaessa osa pysäköintipaikoista voi olla varsinaisen hallin alla. Toisaalta tämä vaihtoehtoinen paikka olisi myös joukkoliikenteen kannalta parempi, aivan Raide-Jokerin ja useiden bussireittien vieressä, mikä vähentää henkilöautoliikenteen tarvetta.

Eräs vaihtoehto on monitoimihallin sijoittaminen jommallekummalle liikuntapuiston isoista pysäköintialueista siten, että hallin alle sijoitetaan pysäköintipaikkoja.

Esitämme, että kaupunkiympäristölautakunta kirjaa lausuntoonsa tarpeen selvittää mahdollisuudet osoittaa monitoimihallille toinen paikka ja sopia siitä halliyhtiön kanssa. Tämä vastaisi myös Korkeimman hallinto-oikeuden Helsingin yleiskaavaa koskevan ratkaisun perusteluissa esittämään tarpeeseen turvata Pirkkolan metsän muodostama tärkeä viherkäytävä.

Kaavoituksen, rakentamisen ja ympäristönsuojelun asiantuntijoiden ryhmä on yhdessä alueen asukasyhdistysten ja luonnonsuojelujärjestön edustajien kanssa selvittänyt, että uusi paikka voidaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan päättää poikkeamismenettelyllä, jolla halliyhtiö voi hakea ja saada nopeasti rakennusluvan ja aloittaa rakennustyöt. Kaupunki valmistelisi lisäksi vastaavan asemakaavamuutoksen. Tällä tavoin on toimittu muissakin tapauksissa, joissa siihen on ollut erityistä syytä. 

Lopuksi kiinnitämme huomiota lautakunnan lausuntoon esitettyyn muotoiluun, jonka mukaan ”tutkitaan kaikkien uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle”. Muotoilun voi tulkita sisältävän myös mahdollisuuden laajentaa Pirkkolantien pohjoispuolen pysäköintialuetta itä-länsisuunnassa. Esitämme, että lautakunta täsmentää muotoilua niin, että kyseistä pysäköintialuetta ei voi laajentaa länteen Keskuspuiston metsään eikä itään, kiinni Pirkkolan suojelukaava-alueen tontteihin.

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin ja toimitamme lisätietoa selvityksistämme.

Helsingissä 7.9.2020

Keskuspuistoryhmän puolesta
Maija Hakanen
Veli-Pekka Kantanen
Susanna Pitkänen