Kategoriat
Pirkkolan metsä Yleinen

Keskuspuistoryhmä: Monitoimihallin pysäköintipaikat osoitettu vastoin asemakaavaa

Pirkkolan monitoimihallille on osoitettu pysäköintipaikat Keskuspuiston metsään asemakaavan vastaisesti ja vastoin laissa säädettyä, katsoo Keskuspuistoryhmä kannanotossaan asiaa 22. syyskuuta käsittelevälle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Keskuspuistoryhmä esittää, että autopaikkojen lisäämisen tarve tulee arvioida uudelleen ottaen huomioon muun muassa Raide-Jokerin valmistuminen. Ryhmän mielestä Pirkkolan metsän vaihtoehtona lautakunnalle esitetty pysäköintipaikkojen sijoittaminen Pirkkolantien varteen ei saa tarkoittaa pysäköintialueen laajentamista länteen Keskuspuiston metsään eikä itään lähemmäs Pirkkolan pientaloalueen tontteja.

Lisäksi Keskuspuistoryhmä toistaa vaatimuksensa selvittää mahdollisuudet osoittaa monitoimihallille toinen paikka ja sopia siitä halliyhtiön kanssa.

Keskuspuistoryhmän esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle

Monitoimihallin rakentaminen Pirkkolan metsään perustuu poikkeamispäätökseen, jolla asemakaavassa uimahallin viereen merkitty yksikerroksinen rakennus muutettiin suureksi 2,5-kerroksen monitoimihalliksi. Päätöksessä edellytettiin lisäksi 130 henkilöautopaikan ja 4 linja-autopaikan rakentamista, josta suurin osa metsään uuden hallin pohjoispuolelle.

Keskuspuistoryhmä esitti jo keväällä 2018 – hyvissä ajoin ennen rakennusluvan myöntämistä ja tontin vuokraamista – useita vaihtoehtoja hallin sijoittamiseksi Pirkkolan liikuntapuiston alueella muualle kuin nyt kyseessä olevaan yli 100-vuotiaaseen metsään ja Keskuspuiston ennestäänkin kapeaan osaan, johon ei jäisi edes suositusten mukaista viherkäytävän vähimmäisleveyttä. Nyt kun asia tulee lautakuntaan pysäköintipaikkoja koskevaan aloitteeseen pyydetyn lausunnon kautta, on mielestämme välttämätöntä arvioida asiaa muutenkin kuin pysäköinnin osalta.

Halli voidaan sijoittaa esimerkiksi Pirkkolantien pysäköintialueen ja Plotin maauimalan/jäähallien väliseen rinteeseen. Rinteen korkeuseron ansiosta halliyhtiö voisi rakentaa siinä samankokoisen maa-alan puitteisiin enemmän tiloja varsinaisen hallikerroksen alle. Tarvittaessa osa pysäköintipaikoista voi olla varsinaisen hallin alla. Tämä paikka olisi aivan Raide-Jokerin ja useiden bussireittien vieressä, mikä vähentää henkilöautoliikenteen tarvetta. Toinen mahdollinen vaihtoehtoinen paikka voisi asiantuntijoiden mukaan olla uimahallin pohjoispuolella.

Maankäyttö- ja rakennuslain 156 §:ssä on säädetty autopaikkojen järjestämisestä rakentamisen yhteydessä. Pääsääntönä on, että autopaikat on sijoitettava rakennettavalle tontille. Näin ei hallin rakennusluvan ja poikkeamispäätöksen yhteydessä ole tehty, vaikka rakennetaan Keskuspuiston alueelle, jonka metsäistä viheryhteyttä tulee yleiskaavan mukaan erityisesti vaalia. Edellä mainitun pykälän 2 momentin mukaan ”jos asemakaavassa niin määrätään, kunta voi osoittaa ja luovuttaa kiinteistön käyttöön tarvittavat autopaikat kohtuulliselta etäisyydeltä”. Pirkkolan liikuntapuistoa koskevassa asemakaavassa ei ole tällaista määräystä. Myöskään uimahallin pysäköintipaikan laajennusaluetta ei ole asemakaavassa osoitettu, joten kysymys on asemakaavan vastaisesta ratkaisusta eli hallin tontin laajentamisesta asemakaavan mukaiselle virkistysalueelle vastoin laissa säädettyä. Poikkeamispäätös tuleekin arvioida uudelleen.

Pysäköintipaikkojen tarvetta ei poikkeamispäätöksen valmistelussa selvitetty kunnolla. Virkamiesvalmistelusta on kerrottu, että lisäpaikkojen määrä perustuu siihen, että suurten tapahtumien aikaan Pirkkolan autopaikat eivät riitä. Tällaisia tapahtumia on ollut vuodessa vain pari. Käsityksemme mukaan minkään liikuntapuiston autopaikkoja ei voi mitoittaa niin, että ne riittävät isojen tapahtumien aikaan. Poikkeamispäätöksen mitoituksessa autopaikkojen tarpeesta ei ole otettu huomioon myöskään sitä, että Raide-Jokerin valmistuminen tulee merkittävästi vähentämään henkilöautolla liikuntapuistoon kulkemisen tarvetta.

Esitämme, että lautakunta kirjaa lausuntoonsa tarpeen selvittää mahdollisuudet osoittaa monitoimihallille toinen paikka ja sopia siitä halliyhtiön kanssa. Tämä vastaisi myös Korkeimman hallinto-oikeuden Helsingin yleiskaavaa koskevan ratkaisun perusteluissa esittämään tarpeeseen turvata Pirkkolan metsän muodostama tärkeä viherkäytävä.

Kaavoituksen, rakentamisen ja ympäristönsuojelun asiantuntijoiden ryhmä on yhdessä alueen asukasyhdistysten ja luonnonsuojelujärjestön edustajien kanssa selvittänyt, että uusi paikka voidaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan päättää poikkeamismenettelyllä, jolla halliyhtiö voi hakea ja saada nopeasti rakennusluvan ja aloittaa rakennustyöt. Kaupunki valmistelisi lisäksi vastaavan asemakaavamuutoksen. Tällä tavoin on kaupunki toiminut muissakin tapauksissa, joissa siihen on ollut erityistä syytä. 

Lopuksi kiinnitämme huomiota lautakunnan lausuntoon esitettyyn muotoiluun, jonka mukaan ”tutkitaan kaikkien uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle”. Muotoilun voi tulkita sisältävän myös mahdollisuuden laajentaa Pirkkolantien pohjoispuolen pysäköintialuetta itä-länsisuunnassa. Esitämme, että lautakunta täsmentää muotoilua niin, että kyseistä pysäköintialuetta ei voi laajentaa länteen Keskuspuiston metsään eikä itään, lähemmäs Pirkkolan pientaloalueen tontteja. Lisäksi tulee arvioida, tarvitaanko autopaikkoja niin paljon lisää kuin poikkeamispäätöksessä esitetään.

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin ja toimitamme lisätietoa selvityksistämme.

Helsingissä 19.9.2020

Keskuspuistoryhmän puolesta
Susanna Pitkänen, p. 044 020 2306, susanna.pitkanen@gmail.com
Maija Hakanen, maija.hakanen@kolumbus.fi
Veli-Pekka Kantanen, veli-pekka.kantanen@kolumbus.fi