Helsingin Keskuspuiston puolesta ry

– Vihreän kaupunkikulttuurin puolustaja –

HELSINGIN  KESKUSPUISTON  PUOLESTA  RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2011

Hallitus

Yhdistyksen vuosikokouksessa 23.3. valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Mauri Helovirta sekä muiksi jäseniksi Erkki Aalto, Eero Hyvärinen, Juha Jakonen, Margareta Lagerström, Martti Linnoaro, Martti Manu, Juha Manu, Raimo Puronen, Harri Surola ja Jussi Vapaasalo.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi Martti Manun ja rahastonhoitajaksi Juha Manun. Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Hallituksen jäsen Erkki Aalto kuoli 19.8.2011.

Talous          

Tilikauden ylijäämä oli 133,41 euroa ja oma pääoma oli tilikauden lopussa 648,02 euroa.

Keskuspuiston 100-vuotisjuhlien valmistelu

Valmistelutyöryhmä kokoontui kaupunkisuunnitteluvirastossa kesäkuussa. Kokouksessa esiteltiin Keskuspuistoa koskevien muistelukirjoitusten tulokset. Kirjoituksia oli saatu lähes 30 kpl. Näistä on tarkoitus painattaa kirjanen.

Joulukuussa 1911 tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Bertel Jung julkaisi karttaluonnoksen ehdottamastaan Helsingin Keskuspuistosta. Ehdotus käsitti alueen, joka alkoi Töölönlahdelta ja päätyi pohjoisessa nykyisen Oulunkylän ja Pakilan rajalle. Oulunkylän kartanon maat oli ehdotuksessa suurelta osin merkitty puistoalueeksi.                      

Ote arkkitehti Bertel Jungin v. 1911 laatimasta Helsingin keskuspuistoehdotuksen selostuksesta:

Lopuksi haluaisin tuoda esiin sen seikan tärkeyden, että niitä alueita, jotka luovutetaan   virkistyskäyttöön, ei tulevaisuudessa millään tavalla käytettäisi sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat niille vieraita kuten esim. huvila- tai sairaala-alueiksi.                  

En ole pätevä sanomaan miten tämän kaltainen suoja saadaan aikaan, mutta näyttää siltä, ettei ylemmällä taholla vahvistettu asemakaava tarjoaisi siitä riittäviä takeita. Kiusaus luoda ahnaita katseita puistoihin, kun vaaditaan tilaa jollekin kaupungin tarpeelle ei voida osoittaa rakennuksille tarkoitetuilta alueilta, on jo nyt osoittautunut suureksi (esim. Eläintarhan huvila-alue ja kulkutautisairaala, nyk. Auroran sairaala) ja tulee varmasti lisääntymään siinä määrin kuin kaupunki kasvaa.

Kaukonäköinen kunnallispolitiikka näyttää siksi vaativan, että kaupungin tulisi varata muita erityisiä alueita näihin ennalta arvaamattomiin tarpeisiin."

Kaavoitusasiat

Keskuspuiston vielä asemakaavoittamattoman alueen eli Maunulan puiston suunnittelu   jatkuu. Viime vuonna yhdistys ei antanut yhtään lausuntoa asemakaava-asioista.

Haltialan korpipolku

Elokuussa avattiin Haltialassa korpipolku. Polulla kävelevä kokee hyvin sekä luonnonmukaisuuden että luonnon monimuotoisuuden.

Luonnon monimuotoisuus

Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat viime syksynä Paloheinän-Torpparinmäen asukasyhdistyksen vuosikokoukseen. Kokouksessa ympäristöneuvos   Jukka-Pekka Flander ympäristöministeriöstä piti erittäin mielenkiintoisen esitelmän Suomen kansallisista kaupunkipuistoista. Esitelmässään hän viittasi vuonna 2009 tapahtuneeseen maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen. Ympäristövaliokunta antoi lainmuutoksen valmistelun yhteydessä mietinnön, jossa korostettiin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeyttä. Luonnon monimuotoisuus lisättiinkin lakiehdotukseen kansallisen kaupunkipuiston perustamisen kriteeriksi.

Samassa mietinnössä ympäristövaliokunta piti tärkeänä, että luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi on tarpeen toteuttaa tavoitetta myös kaupunkiluonnon osalta.

Yhdistyksen mielestä hyvänä ja ajankohtaisena esimerkkinä luonnon monimuotoisuudesta voidaan mainita Mannerheimintien ja Lääkärinkadun kulmassa olevat peruskalliot. Näitten säilyttämisestä on taisteltu vuodesta 2005 lähtien. Tässä on kysymys geologisesta luonnon monimuotoisuudesta.

Valtioneuvosto hyväksyi 2006 Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän kehityksen strategian vuosille 2006-2016. Asiasta saa tarkempia tietoja ympäristöministeriön julkaisusta 35 / 2007 Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi.

Teemaan liittyy viestintäohjelma vuosille 2009-2016 Luonnon monimuotoisuus - elämän ehto. Molemmat ovat katsottavissa verkkosivuilla.

Metsän Joulutapahtuma

Vuosi päättyi perinteiseen tapahtumaan Keskuspuistossa Lääkärinkadun kulmassa. Perinne aloitettiin vuonna 2005.

 HALLITUS